ตำแหน่งของคุณ:รอยัล สล็อต สมัครเล่น Royal Slot ฟรี แจ็คพอต แตกง่ายที่สุด > สล็อตฟรี > ข่าวล่าสุด >

WordReference

%\\]*$ size=20 maxlength=200 tabindex=1 onKeyDown=keyDown(event) accesskey=s title=accesskey: s value= placeholder=Cerca autocomplete=off autocorrect=off autocapitalize=none

UK and possibly other pronunciations

UK and possibly other pronunciations

USA pronunciation: IPA and respelling

WordReference English-ItalianoDictionary © 2023:

Principal Translations/Traduzioni principali

considerevole, rilevante, importante

Melville was a major influence in his writing.

Melville ha avuto uninfluenza considerevole sul suo stile.

Illegal downloads pose a major threat to the music industry.

I download illegali creano un serio danno allindustria musicale.

After five years in the army, he attained the rank of major.

Dopo cinque anni nellesercito ha conseguito il grado di maggiore.

The most popular majors at this university are English, commerce, and economics.

Le discipline pi seguite in questa universit sono inglese, commercio ed economia.

(student: taking as a main subject)

La canzone stata scritta in do maggiore.

I need to practise my F major scale on the piano.

Devo esercitarmi nella scala di fa maggiore al pianoforte.

Pachelbels D-major Canon is a well-known piece.

Il Canone in re maggiore di Pachelbel un pezzo ben noto.

Manca qualcosa di importante? Segnala un errore o suggerisci miglioramenti

We have already completed the major part of the drive there.

Quando saremo l avremo gi completato la maggior parte del viaggio.

In a syllogism, the major premise contains the term that is the predicate of the conclusion.

In un sillogismo la premessa maggiore contiene il termine che il predicato della conclusione.

A major is a person who has reached adulthood.

Un maggiorenne una persona che ha raggiunto let adulta.

The drum major was in charge of the rest of the drummers.

Il primo percussionista era responsabile degli altri percussionisti.

grande azienda, azienda leader, azienda di punta

organizzazione leader, organizzazione di punta

The record company that has signed the band is one of the majors.

La casa discografica che ha scritturato il gruppo una delle aziende di punta del settore.

Manca qualcosa di importante? Segnala un errore o suggerisci miglioramenti

WordReference English-ItalianoDictionary © 2023:

The drum major was leading the band down the parade route.

Il tamburo maggiore guidava la banda lungo il percorso della sfilata.

My major field of study is Greek, and I am minoring in art history.

Seguo un corso di studi con Greco come materia principale e storia dellarte come indirizzo complementare.

della major league, della lega professionistica

(highest professional sports divisions)

: polizza salute che copre le spese mediche relative a malattie importanti e alti costi

operazione importante, grossa operazione

My insurance covers both minor injuries and major surgery. He underwent major surgery and will be in the hospital for at least two weeks.

La mia assicurazione copre sia le piccole lesioni che le operazioni importanti. stato sottoposto a una grossa operazione e adesso rimarr in ospedale per almeno due settimane.

I identified Ursa Major on the star chart.

Ho riconosciuto lOrsa Maggiore sulla mappa stellare.

Manca qualcosa di importante? Segnala un errore o suggerisci miglioramenti

arterybigBig Dipperbig leaguebig leaguesbig-leaguebreakthroughcaningcarotidcatastropheclasscourse of studydisaster areafeatureGrand PrixGreat BearhighwaykeyLiberal Partylife-changinglord mayormain subjectmodenot reallyoff yearprojectsea changeshakedownsolspecializationthe majorstitantransformationaltwo-star

carrieramaggiorecorso di laureaCanecataclismafare una cappella madornalefuori classegrande crisigrande operagrande rinunciagrande successograndi operegrandi possibilitgrossa responsabilitgrossomazzieremotivo dominanteorsaprofessionisticorivoluzionesergente maggioreserie Aspecializzaretravaglio

Nelle liste:Top 2000 English wordsMilitary army ranks (US)Universities/collegesaltro...Sinonimi:higherdominantprimaryupperabovealtro...Collocazioni:[an army, an air force, a sergeant] major, a major [error, mistake, disaster], a [drum, trumpet, brass] major,altro...

Forum discussions with the word(s) major in the title:

Discussioni nei forum nel cui titolo presente la parola major:

a major opportunity to demonstrate its global leadership

afford to sponsor some of the major motor sport teams

Despite major departures from the trend

For both genders to play best-of-five sets throughout a major is impractical

Grades at each major milestone of your course

He lives a major part of his life through them

Honours degree in Social Sciences with economics major

I had a major deadline at work this week which totally stressed me out

I think materialism is another major problem among students

altro...Visita il forum Italiano-Inglese.

Aiuta WordReference:Poni tu stesso una domanda.Discussioni su major nel forum English OnlyVedi la traduzione automatica di Google Translate di major.